Οι τρεις σημαντικότεροι λόγοι είναι

  • Καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα: Τα παιδιά αναπτύσσουν περισσότερες γνωστικές δεξιότητες όταν μαθαίνουν νωρίς μια δεύτερη γλώσσα.
  • Καλύτερες οικονομικές προοπτικές: Οι δίγλωσσοι νέοι έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.
  • Καλύτερες διεθνείς σχέσεις: Τα δίγλωσσα παιδιά έχουν ευρύτερη πολιτιστική συνείδηση, προσαρμοστικότητα και κατανόηση.