Γενικό πλαίσιο

1.1. Οι παρόντες κανονισμοί περιγράφουν το γενικό πλαίσιο διεξαγωγής εξετάσεων και παροχής συναφών υπηρεσιών για τις εξετάσεις και πιστοποιήσεων. Αναθεωρούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο ώστε να προσαρμόζονται στα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές της διεξαγωγής εξετάσεων και να εξασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών.

1.2. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της και απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, εθνική καταγωγή ή φυσική αναπηρία. Ειδικότερα το «Plus» παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού του και απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, εθνική καταγωγή και αναπηρία στις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας, στις εγγραφές υποψηφίων στις εξετάσεις που διοργανώνει, στη διεξαγωγή εξετάσεων και στην παροχή υπηρεσιών.

1.3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στις εξετάσεις (υποψήφιοι, εξεταστές, επιτηρητές, συντονιστές εξεταστικών κέντρων, ιδιοκτήτες και προσωπικό εξεταστικών χώρων) οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του εξεταστικού φορέα και του Plus.

1.4. Οι παρόντες κανονισμοί:

1.4.1. διατίθενται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύουν οι αναρτηθέντες στην ιστοσελίδα του εκάστοτε φορέα.

1.4.2. διατίθενται στην ελληνική.

1.4.3. συμπληρώνονται από τους ειδικούς κανονισμούς που εφαρμόζει ο κάθε εξεταστικός φορέας όπως τους δημοσιοποιεί και εφαρμόζει κάθε φορά.

1.5. Η συμμετοχή στις εξετάσεις συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κανονισμών των εξετάσεων και των αποφάσεων του εκάστοτε εξεταστικού φορέα και του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Στις περιπτώσεις ανήλικων υποψηφίων η συμμετοχή τους στις εξετάσεις συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση των γονέων/ κηδεμόνων τους.

Δικαιώματα του εξεταστικού φορέα και του Κερκυραϊκού Εκπαιδευτικού Ομίλου Plus

2.1. Ο εξεταστικός φορέας και ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus διατηρούν το δικαίωμα για ερευνητικούς σκοπούς ή/και για λόγους διασφάλισης της ποιότητας της εξεταστικής διαδικασίας να φωτογραφήσουν, μαγνητοσκοπήσουν ή ηχογραφήσουν μέρος ή όλη τη διαδικασία των προφορικών ή/και γραπτών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

2.2. Ο εξεταστικός φορέας και ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus διατηρούν το δικαίωμα διανομής ερωτηματολογίων στους υποψήφιους για ερευνητικούς σκοπούς ή/και για λόγους διασφάλισης της ποιότητας της εξεταστικής διαδικασίας. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά πριν την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

2.3. Οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα διαχείρισης του υλικού τους (εμπιστευτικού και μη).

2.4. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων ή/και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των υποψήφιων, ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής στο χώρο, στην ημερομηνία ή/και ώρα των εξετάσεων  οποιαδήποτε στιγμή από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται σχετικά το συντομότερο δυνατό με κάθε πρόσφορο μέσο.

2.5. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης εξεταστικής σε οποιοδήποτε εξεταστικό κέντρο αναγράφεται στις αιτήσεις συμμετοχής και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων λόγω μη επαρκούς συμμετοχής υποψηφίων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δύναται να παραπέμψει τους ήδη εγγεγραμμένους υποψήφιους στο πλησιέστερο εξεταστικό κέντρο ή να μεταφέρει τη συμμετοχή τους για την αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

2.6. Ο εξεταστικός φορέας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα και αρμοδιότητα να καθορίσει την συχνότητα συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις.

2.7. Οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην εκδώσουν αποτελέσματα για υποψήφιους εκ μέρους των οποίων υποπτευθούν ή/και διαπιστώσουν ότι σημειώθηκαν παρατυπίες κατά τη συμμετοχή τους σε εξεταστική περίοδο. Στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται επιστροφή εξετάστρων.

 

Προστασία ασφάλειας και απορρήτου διαδικασίας

3.1. Το εξεταστικό υλικό και άλλο υλικό συναφές προς τις εξετάσεις και η χρήση τους προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε τρόπο υποκλοπή ή δημοσιοποίηση  του εξεταστικού υλικού και άλλου υλικού συναφούς προς τις εξετάσεις χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του εξεταστικού φορέα.

3.2. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά στην αίθουσα διεξαγωγής γραπτών και προφορικών εξετάσεων και στους χώρους αναμονής των υποψηφίων κινητών τηλεφώνων, φωτογραφικών μηχανών, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών συσκευών και μέσων αποθήκευσης και ανάκλησης πληροφοριών. Στους υποψήφιους συνιστάται να αφήνουν πίσω τέτοιου είδους εξοπλισμό και να μην τον προσκομίζουν σε εξεταστικά κέντρα. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δε φέρει ευθύνη για απώλεια ή βλάβη τέτοιου είδους εξοπλισμού σε εξεταστικά κέντρα. Χρήση οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω συσκευών μέσα στην αίθουσα διεξαγωγής γραπτών και προφορικών εξετάσεων και στους χώρους αναμονής των υποψηφίων θα εκλαμβάνεται ως εν δυνάμει απειλή προς την αμεροληψία και εμπιστευτικότητα των εξετάσεων και εσκεμμένη απόπειρα διακύβευσης της ασφάλειας και ακεραιότητας των εξετάσεων.

3.3. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και χρήση μέσα στην αίθουσα εξετάσεων σημειώσεων, βιβλίων, λεξικών ή άλλων βοηθημάτων σχετικών ή μη με την εξεταστική διαδικασία.

3.4. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου υποκλοπής απαντήσεων μεταξύ υποψηφίων. Τα γραπτά υποψηφίων οι οποίοι δίνουν ή λαμβάνουν απαντήσεις ή χρησιμοποιούν σημειώσεις ή άλλα βοηθήματα ακυρώνονται. Απαγορεύεται η συνεργασία, συνομιλία  ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επικοινωνία και ανταλλαγή εξεταστικού υλικού ή άλλων αντικειμένων μεταξύ υποψηφίων και άλλων προσώπων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

3.5. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε σκοπό μαγνητοσκόπηση ή ηχογράφηση,  μεταφορά ή μετάδοση μέρους ή όλης της εξεταστικής διαδικασίας και μέρους ή όλου του εξεταστικού υλικού.

3.6. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει σε κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να περιφρουρήσει την ασφάλεια των εξετάσεων και την τήρηση των κανονισμών. Διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να εγείρει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, αξιώσεις αποζημιώσεων και χρηματικής ικανοποίησης για τυχόν ζημία ή ηθική βλάβη αντίστοιχα που υπέστη από την μη τήρηση των κανονισμών. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus διατηρεί το δικαίωμα να απευθυνθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του υποψήφιου στις αρμόδιες ελεγκτικές, δικαστικές ή άλλες αρχές εφόσον από ενέργειες ή παραλείψεις του υποψήφιου θίγεται ή απειλείται το δημόσιο συμφέρον.

Εγγραφή και προγράμματα συμμετοχής στις εξετάσεις

4.1. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις που διοργανώνουν εξεταστικοί φορείς πρέπει να συμπληρώσουν γραπτώς ή ηλεκτρονικά την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις.

4.2. Η επιλογή τύπου, επιπέδου, και ημερομηνίας εξέτασης είναι αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι να τηρούν όλα τα χρονοδιαγράμματα για την έγκαιρη εγγραφή, λήψη αποτελεσμάτων, παραλαβή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας προθεσμίας υποβολής εγγράφων. Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων δε φέρει ευθύνη για θέματα που αφορούν στην αναγνώριση των πιστοποιητικών.

4.3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν απαιτείται εκπαίδευση ή προετοιμασία σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ή η κατοχή πιστοποιητικού χαμηλότερου επιπέδου. Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων δεν προτείνει ή συστήνει κανένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πάροχο εκπαίδευσης, διαδικασία ή υλικό που διατείνονται ότι αποσκοπούν στην προετοιμασία των εξετάσεων που διεξάγει ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus εκτός και εάν αυτό γραπτώς και ρητώς αναφέρεται.

4.4. Αποτελεί ευθύνη του υποψήφιου να ενημερωθεί για τη δομή, διάρκεια, περιεχόμενο, απεικόνιση αποτελεσμάτων, διαδικασία αναβαθμολόγησης και επίπεδο των εξετάσεων στις οποίες επιθυμεί να συμμετέχει.

4.5. Με την υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνει ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus, οι υποψήφιοι δεσμεύονται για την ορθότητα των υποβληθέντων προσωπικών τους στοιχείων. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο αναγραφής των στοιχείων τους στην αίτηση συμμετοχής καθώς και για την διόρθωσή τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων σε περίπτωση λάθους.

4.6. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις που διοργανώνει ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus, οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι έχουν διαβάσει και συμμορφωθεί με τους παρόντες κανονισμούς πριν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

4.7. Οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα χρέωσης σχετικού τέλους σε περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων.

4.8. Οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα φωτογράφησης των υποψηφίων.

4.9. Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται πριν ή μετά τις γραπτές εξετάσεις ή την ίδια ημέρα με τις γραπτές εξετάσεις. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των προφορικών εξετάσεων καθορίζονται από τις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων και αναγράφονται στο πρόγραμμα εξετάσεων των υποψηφίων. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής προγραμμάτων  γραπτών και προφορικών εξετάσεων.

4.10. Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος στους υποψήφιους, δεν εξυπηρετούνται αιτήματά τους για αλλαγές στο χώρο, στην ημερομηνία ή/και ώρα των εξετάσεων.

4.11. Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων δεν ευθύνεται εάν οι υποψήφιοι δεν λάβουν έγκαιρα το πρόγραμμα για τις εξετάσεις. Όσοι έχουν καταθέσει με οποιονδήποτε τρόπο αίτηση και δεν έχουν λάβει πρόγραμμα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων (ο χρόνος αποστολής των προγραμμάτων διαφέρει ανά φορέα εξέτασης), πρέπει να επικοινωνήσουν με το Plus.

4.12. Ειδικά για τις εξετάσεις για τις οποίες προσφέρει μόνον υπηρεσίες επιτήρησης, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποστολή προγράμματος και άλλων σχετικών πληροφοριών.

4.13. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται.

Ειδικές συνθήκες εξετάσεων

5.1. Το «Plus» παρέχει κατόπιν έγκρισης του εξεταστικού φορέα υπηρεσίες για ειδικές συνθήκες εξετάσεων σε υποψήφιους. Για να υποβάλουν αίτημα για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική Αίτηση Για Ειδικές Συνθήκες Εξέτασης και να την καταθέσουν μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Κέντρο Εξετάσεων.

5.2. Τα έγγραφα τεκμηρίωσης της ειδικής ικανότητας του υποψηφίου πρέπει να έχουν εκδοθεί προσφάτως από πιστοποιημένο επαγγελματία ειδικό, με εξειδίκευση στην πάθηση του υποψηφίου.

5.3. Εάν τα έγγραφα είναι σε άλλη γλώσσα εκτός της Αγγλικής, πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην αγγλική γλώσσα. Η μετάφραση πρέπει να έχει επικυρωθεί από εξουσιοδοτημένο άτομο ή αρμόδια Αρχή (δικηγόρο, Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών, κλπ). Αποδεκτά είναι είτε οι πρωτότυπες επικυρωμένες μεταφράσεις είτε φωτοαντίγραφα τους, με επικύρωση του γνήσιου αντιγράφου.

5.4. Όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων. Έγγραφα τα οποία αφορούν σε τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των εξετάσεων (παράταση στην ώρα εξέτασης, προσωπικός εκφωνητής θεμάτων, γραφέας) πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης. Έγγραφα τα οποία αφορούν σε άλλες τροποποιήσεις πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον δώδεκα εβδομάδες πριν την ημερομηνία της εξέτασης..

5.5. Ενδεχομένως, αιτήματα υποψηφίων για ειδικές συνθήκες συμμετοχής στις εξετάσεις μπορούν να απορριφθούν ή να τροποποιηθούν, όπως, επίσης, να ακυρωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων εφόσον:

5.5.1. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται την ημέρα της εξέτασης ή μετά την εξέταση.

5.5.2. Τα δικαιολογητικά δεν έχουν εκδοθεί από πιστοποιημένο ειδικό επαγγελματία.

5.5.3. Η ειδική ικανότητα του υποψηφίου δεν περιγράφεται με σαφήνεια και δεν προσδιορίζεται επακριβώς η φύση της κατάστασης.

5.5.4. Τα δικαιολογητικά είναι περασμένων ετών και δεν περιγράφουν την τωρινή κατάσταση του υποψηφίου.

5.5.5. Από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η κατάσταση του υποψηφίου δεν επηρεάζει την επίδοσή του σε εξετάσεις υπό κανονικές συνθήκες.

5.6. Σε κάθε περίπτωση ο εξεταστικός φορέας διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει, τροποποιήσει, ή απορρίψει τις αιτούμενες ειδικές συνθήκες εξέτασης.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας υποψηφίων

6.1. Την ημέρα των εξετάσεων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους έγκυρο και πρωτότυπο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας και συγκεκριμένα:

6.1.1. Για τους Έλληνες πολίτες: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια οδήγησης ή πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με σφραγισμένη φωτογραφία από αρμόδια επίσημη αρχή

6.1.2. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

6.1.3. Για τους πολίτες τρίτων κρατών: διαβατήριο σε ισχύ ή σχετικό έγγραφο που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές

6.2. Χωρίς κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα εξετάσεων.

6.3. Οι υπεύθυνοι των εξετάσεων διατηρούν το δικαίωμα να αποφασίσουν το είδος του εγγράφου που θα κάνουν δεκτό προκείμενου να επιτραπεί η είσοδος στον υποψήφιο. Έχουν, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσουν από τον υποψήφιο να προσκομίσει πλέον του ενός επίσημου εγγράφου σε περίπτωση που διατηρούν αμφιβολίες για την ταυτοποίηση του υποψήφιου.

6.4. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι υπεύθυνοι διατηρούν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν επιπλέον ελέγχους ταυτοπροσωπίας και καταγραφής των στοιχείων τους ή φωτογράφισής τους, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας οι υπεύθυνοι των εξετάσεων διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν τη συνδρομή αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

6.5. Η παραπλάνηση ή απόπειρα παραπλάνησης των υπευθύνων των εξετάσεων εκ μέρους του υποψήφιου σχετικά με την πραγματική του ταυτότητα αποτελεί επαρκή λόγο αποκλεισμού, μερικού ή οριστικού, από μελλοντικό δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις. Σημειώνεται παρεμπιπτόντως ότι η πλαστοπροσωπία και πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων είναι ποινικά αδικήματα ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό.

Συμμετοχή στις εξετάσεις

7.1. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο τουλάχιστον 30’ πριν την έναρξη της εξέτασης. Ανάλογα με τη ροή της εξεταστικής διαδικασίας οι χρόνοι έναρξης και λήξης των εξετάσεων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν την ημέρα της εξέτασης ανά εξεταστικό κέντρο και εξεταστικό χώρο.

7.2. Δεν επιτρέπεται η επιλογή θέσης από τους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι καταλαμβάνουν τις θέσεις που ορίζονται από το αρμόδιο προσωπικό εξετάσεων. Οι υπεύθυνοι των εξετάσεων διατηρούν το δικαίωμα αλλαγών στη διάταξη των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

7.3. Αν για οποιοδήποτε λόγο το εξεταστικό υλικό που παραδίδεται σε υποψήφιους έχει παραλείψεις, κενά, είναι κακέκτυπο ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα, πρέπει να ζητούν αμέσως από τους υπεύθυνους των εξετάσεων άλλο αντίτυπο.

7.4. Οι υποψήφιοι οφείλουν να παραμείνουν στην αίθουσα εξετάσεων για όλη τη διάρκεια της εξέτασης (εκτός εάν αυτό δεν προβλέπεται στους κανονισμούς του εξεταστικού φορέα). Επιτρέπεται ολιγόλεπτη έξοδος μόνο έπειτα από άδεια του εξεταστή και πάντα με τη συνοδεία επιτηρητή ο οποίος παραμένει με τον υποψήφιο καθ’ όλη τη διάρκεια της απουσίας του. Το εξεταστικό υλικό των συγκεκριμένων υποψηφίων παραδίδεται στον εξεταστή και τους επιστρέφεται όταν επανέλθουν στην αίθουσα εξετάσεων. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη απουσία για οποιοδήποτε λόγο δύο ή περισσοτέρων εξεταζόμενων από την αίθουσα εξέτασης.

7.5. Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών μέσα στην αίθουσα εξετάσεων, εκτός από νερό. Εξαιρούνται οι υποψήφιοι για τους οποίους έχουν εγκριθεί ειδικές συνθήκες εξέτασης από τους εξεταστικούς φορείς.

Συμπεριφορά υποψηφίων

8.1. Η συμπεριφορά των υποψηφίων κατά τις εξετάσεις πρέπει να είναι αρμόζουσα και σε καμία περίπτωση ενοχλητική ή απειλητική για τους υπόλοιπους υποψήφιους, εξεταστές, επιτηρητές, και συντονιστές εξεταστικών κέντρων.

8.2. Μη αρμόζουσα συμπεριφορά όπως η απειλή, η εξύβριση, ο προπηλακισμός και η κάθε μορφής προσβλητική συμπεριφορά εις βάρος του εξεταστικού προσωπικού ή συνυποψηφίων σε οποιαδήποτε στιγμή της εξεταστικής διαδικασίας (πριν ή κατά τη διάρκειά της) συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου. Στην μη αρμόζουσα συμπεριφορά συμπεριλαμβάνεται η χρήση υβριστικής, προσβλητικής ή ρατσιστικής γλώσσας τόσο πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τη διεξαγωγή εξετάσεων όσο και  στο περιεχόμενο των απαντήσεων. Σχετική απόφαση δύναται να λάβει κατά την διάρκεια της εξέτασης ο εξεταστής ή εκ των υστέρων ο εξεταστικός φορέας ή/και Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus.

8.3. Η συμμετοχή (γραπτή ή/ και προφορική) των υποψηφίων οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των εξετάσεων και τις υποδείξεις των υπευθύνων (εξεταστές, επιτηρητές και συντονιστές εξεταστικών κέντρων) ακυρώνεται και δεν βαθμολογείται. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται.

8.4. Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιοδήποτε μέσο προσπάθεια  εκ μέρους υποψηφίων διεκδίκησης ή απόκτησης πλεονεκτικής θέσης ή προνομιακής μεταχείρισης έναντι των άλλων υποψηφίων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εξετάσεις.

8.5. Οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέπουν διαλείμματα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

8.6. Οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέπουν την έξοδο από την αίθουσα εξετάσεων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πριν από την λήξη της εξέτασης για όλους τους υποψήφιους.

8.7. Στο τέλος των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών), οι υποψήφιοι υποχρεούνται να παραδώσουν στους επιτηρητές το γραπτό τους και όλο το εξεταστικό υλικό.

8.8. Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, οι υποψήφιοι ή οι εκπρόσωποί τους είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση του προσωπικού εξετάσεων ή του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων την ημέρα της εξέτασης.

8.9. Οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην εκδώσουν αποτελέσματα για υποψήφιους εκ μέρους των οποίων υποπτευθούν ή/και διαπιστώσουν ότι σημειώθηκαν παρατυπίες κατά τη συμμετοχή τους σε εξεταστική περίοδο. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται.

8.10. Οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην εκδώσουν αποτελέσματα για υποψήφιους που αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στη διαδικασία φωτογράφησης στις εξετάσεις για τις οποίες απαιτείται. Τα εξέταστρα δεν μεταφέρονται ούτε επιστρέφονται.

Βαθμολόγηση και αποτελέσματα εξετάσεων

9.1. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων που συμμετάσχει o Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus διεξάγεται από τους εξεταστικούς φορείς που εκπροσωπεί σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες αρχές αξιολόγησης. Αποκλειστικά υπεύθυνοι και αρμόδιοι για τη βαθμολόγηση των εξετάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης, και την εκπαίδευση των βαθμολογητών, κλπ. είναι οι εξεταστικοί φορείς.

9.2. Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων καθορίζονται από τους εξεταστικούς φορείς. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης έκδοσης του συνόλου ή μέρους των αποτελεσμάτων.

9.3. Οι υποψήφιοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν δικαίωμα να ζητήσουν επανεξέταση της συμμετοχής τους για τις ενότητες που οι εξεταστικοί φορείς ορίζουν, υποβάλλοντας την κατάλληλη αίτηση αναβαθμολόγησης και καταβάλλοντας το σχετικό τέλος. Κατόπιν, οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης προωθούνται από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων στους εξεταστικούς φορείς. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι υποψήφιοι λαμβάνουν επιστολή που τους ενημερώνει για το νέο αποτέλεσμα το οποίο είναι οριστικό.

9.4. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων αναβαθμολόγησης καθορίζονται από τους φορείς των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται ανά φορέα για την αναβαθμολόγηση. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις.

9.5. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης θεωρείται οριστικό και αμετάκλητο.

9.6. Σε περίπτωση που μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης αλλάξει θετικά το αποτέλεσμα της εξέτασης (ο υποψήφιος αποκτά πιστοποιητικό, βελτιώνεται η βαθμολογία του σε μία ή περισσότερες ενότητες), το αντίτιμο αναβαθμολόγησης επιστρέφεται και εκδίδεται νέο δελτίο επίδοσης του υποψηφίου (score report/ statement of result) και πιστοποιητικό.

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις

10.1. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται από τους εξεταστικούς φορείς αποκλειστικώς στους επιτυχώς συμμετέχοντες υποψήφιους. Οι κάτοχοι δεν έχουν το δικαίωμα να παραποιήσουν, τροποποιήσουν, αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τα πιστοποιητικά και τα φέροντα σε αυτά ειδικά χαρακτηριστικά (λογότυπα, υπογραφές, ημερομηνίες, άλλες αναγραφόμενες πληροφορίες, κλπ).

10.2. Τα πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα κατά τους όρους του εξεταστικού φορέα και του νόμου, αλλιώς ο εξεταστικός φορέας ή ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δικαιούνται να τα ανακαλέσουν μονομερώς οποτεδήποτε. Ο εξεταστικός φορέας ή ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δικαιούνται να ενημερώνουν κάθε αρμόδια διοικητική, δικαστική ή άλλη αρχή, να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, αν το κρίνουν σκόπιμο, σχετικά με περιπτώσεις μη σύννομης κτήσης ή/και χρήσης πιστοποιητικού.

10.3. Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται στους υποψήφιους ή τους εκπροσώπους τους σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται κάθε φορά αμέσως μόλις διατεθούν από τους εξεταστικούς φορείς. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής πιστοποιητικών όταν αυτή προέρχεται από καθυστέρηση παραλαβής τους από τον εξεταστικό φορέα. Επίσης, Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης πιστοποιητικών ή φθοράς αυτών.

10.4. Τα πιστοποιητικά χορηγούνται άπαξ. Τα απολεσθέντα ή κατεστραμμένα πιστοποιητικά δεν επανεκδίδονται. Προς αντικατάστασή τους χορηγείται σχετική βεβαίωση ή αντίγραφο για κάθε νόμιμη χρήση από τον εξεταστικό φορέα.

10.5. Αιτήματα για επανέκδοση πιστοποιητικού λόγω λανθασμένων στοιχείων γίνονται δεκτά μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα μη αποδοχής των αιτημάτων ή χρέωσης για την υπηρεσία επανέκδοσης. Σε περίπτωση μη επανέκδοσης, χορηγείται σχετική βεβαίωση από την εξεταστικό φορέα για κάθε νόμιμη χρήση.

10.6. Οι εξεταστικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν για λόγους ασφαλείας και χωρίς προειδοποίηση τα πιστοποιητικά που εκδίδουν. Υποψήφιοι της ίδιας εξέτασης που συμμετείχαν σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους ενδέχεται να κατέχουν πιστοποιητικά με διαφορετική διάταξη.

Συλλογή, χρήση και προστασία προσωπικών δεδομένων

11.1. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus συλλέγει και κάνει χρήση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την ασφαλή διεξαγωγή εξετάσεων, την έγκυρη ανακοίνωση αποτελεσμάτων και την έκδοση εγκύρων πιστοποιητικών, καθώς επίσης και την επικοινωνία με το κοινό της, την εξυπηρέτηση αυτού, την ενημέρωση, υλοποίηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών της προγραμμάτων και υπηρεσιών που αναπτύσσει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς,  και την ενημέρωση για δυνατότητες είτε εκπαιδευτικής είτε πολιτιστικής φύσεως.

11.2. Τα δεδομένα που ζητάμε θα τηρούνται από τον Κερκυραϊκό Εκπαιδευτικό Όμιλο Plus καθώς και από τον εκάστοτε εξεταστικό φορέα σε ηλεκτρονικό και/ ή φυσικό αρχείο και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Έχετε δικαίωμα εύλογης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, να ζητήσετε αντίγραφο, ή να διορθώσετε σε περίπτωση που είναι ανακριβή. Για περισσότερες  πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Κερκυραϊκού Εκπαιδευτικού Ομίλου Plus: Ε: info@plus.edu.gr, Τ: 2661028600.

Πολιτική Διαχείρισης Εγγράφων

12.1. Το εξεταστικό υλικό επιστρέφεται κατόπιν της διεξαγωγής στους εξεταστικούς φορείς οι οποίοι και είναι αρμόδιοι για την περαιτέρω επεξεργασία και διαχείρισή του.

12.2. Το συναφές μη εξεταστικό υλικό που δεν επιστρέφεται στους εξεταστικούς φορείς παραμένει στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης οπότε και καταστρέφεται.

12.3. Τα υπόλοιπα έγγραφα που υποβάλλονται για οποιοδήποτε λόγο στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων παραμένουν για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους οπότε και καταστρέφονται.

12.4. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus εφαρμόζει σύστημα για την ασφαλή μεταφορά και καταστροφή (χωρίς δυνατότητα αναδημιουργίας) των εγγράφων της.

Δήλωση Ευθύνης

13.1. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus λαμβάνει κάθε μέριμνα για την συνεχή παροχή των εξεταστικών, και άλλων υπηρεσιών της, σύμφωνα με το ανακοινωμένο κάθε φορά πρόγραμμα και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Ωστόσο, εάν για οποιοδήποτε λόγο η παροχή υπηρεσιών διακοπεί, καθυστερήσει, τροποποιηθεί, αναβληθεί ή ματαιωθεί, η τυχόν ευθύνη του εξεταστικού φορέα περιορίζεται στην επιστροφή των καταβληθέντων ή στην διοργάνωση νέας εξεταστικής εφόσον είναι αυτό δυνατό. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δεν είναι υπεύθυνος ή υπόχρεος για οποιαδήποτε ζημιά, απώλεια ή βλάβη, οικονομική, ηθική ή άλλη οποιουδήποτε μεγέθους προκύψει λόγω των ανωτέρω.

13.2. Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται στον δικτυακό τόπο του Κερκυραϊκού Εκπαιδευτικού Ομίλου Plus παρέχονται χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση στους επισκέπτες οποιουδήποτε είδους. Παρότι καταβάλλεται διαρκώς ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς και διαχειριστές του δικτυακού τόπου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου της, των πληροφοριών, συνδέσμων ή/και  στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.

13.3. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες, στοιχεία ή/και οδηγίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων. Ο Κερκυραϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος Plus δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, νομιμότητα, πληρότητα, ή λειτουργία των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας που εφαρμόζουν, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Διάφορα

14.1. Υποψήφιοι, γονείς, καθηγητές και κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει σχετικές ερωτήσεις με τους κανονισμούς των εξετάσεων μπορούν να απευθύνονται στον Κερκυραϊκό Εκπαιδευτικό Όμιλο Plus, Δονάτου Δημουλιτσα 34, 49100 Κέρκυρα, Τηλ.: +30 2661028600, Email: info@plus.edu.gr