Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών μη μελών

Στη Κέρκυρα σήμερα 2 Ιουνίου του έτους 2024 και ώρα 18:00, με πρόσκληση του Προέδρου της Κοιν. Σ. ΕΠ. «Plus» συνεδρίασαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής όπως έχουν προκύψει από τη Γενική Συνέλευση στη 26 Μαΐου του έτους 2024 με θέμα τοποθέτηση εθελοντών μη μελών.

Παρόντες: Συρίγος Νικόλαος, Κραχτόπουλος Δημήτρης, Κραχτοπούλου Παυλίνα,

Η Διοικούσα Επιτροπή, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση

Θέμα 1: Τοποθέτηση εθελοντών – μη μελών.

Αποφασίζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4430/2016 «Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη» ομόφωνα η τοποθέτηση των κάτωθι αναγραφέντων εθελοντών – μη μελών.

Εθελοντές – μη μέλη:

Ομάδα Α) Όλγα Πετρίδου,

Ομάδα B) Αγγελική Σκιαδοπούλου

Η τοποθέτηση όλων των άνω αναφερόμενων εθελοντών – μη μελών, η οποία περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των επιτηρήσεων για την δωρεάν αξιολόγηση επιπέδου γνώσεων Αγγλικής γλώσσας από την Ομάδα Α και Ομάδα Β) επιτήρηση, που θα λάβει χώρα στις 3 έως 6 Ιουνίου 2024, στην Δονάτου Δημουλίτσα 34, Κέρκυρα για τις ώρες 18.00 μ.μ.- 06:00 π.μ. (12 ώρες).

Ανάλυση ωραρίων Ομάδων:
A) Δευτέρα 3 Ιουνίου 15:00 – 16:45, 17:00 – 18:20, Τρίτη 4 Ιουνίου 15:00 – 16:10, 17:00 – 19:30 (8.1 ώρες)

B) Δευτέρα 3 Ιουνίου 16:30 – 17:30, 18:00 – 20:30, Τρίτη 4 Ιουνίου 15:00 – 16:00, 16:30 – 17:30, 18:00 – 19:45, Τετάρτη 5 Ιουνίου 15:00 – 16:00 (9.5 ώρες)

Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί,

Δονάτου Δημουλίτσα 34, 1 Ιουνίου 2024
Τα μέλη

Συρίγος Νικόλαος Πρόεδρος
Κραχτόπουλος Δημήτρης Γραμματέας
Κραχτοπούλου Παυλίνα Ταμίας