Επίπεδο Cambridge Assessment Σύνολο εξέταστρων Συμμετοχή κηδεμόνα Επιδότηση από το Plus
B Junior LevelUp
A Senior
Starters 65€ 35€ 30€
A Senior LevelUp
B Senior
Movers 65€ 35€ 30€
B Senior LevelUp
C Senior
Flyers 65€ 35€ 30€
C Senior LevelUp
D Senior
A2 Key
for Schools
75€ 75€
D Senior LevelUp
E Senior
B1 Preliminary
for Schools
85€ 85€
E Senior LevelUp B2 First
for Schools
165€ 165€
Modular 1-3 C1 Advanced 175€ 175€
Modular 4-6 C2 Proficiency 185€ 185€ 100% στο 6ο module
Δήλωση πρόθεσης εξετάσεων

Γιατί να επιλέξετε το πιστοποιητικό

Pre A1 StartersA1 MoversA2 Flyers

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)