Επίπεδο Cambridge Assessment Σύνολο εξέταστρων Συμμετοχή κηδεμόνα Επιδότηση από το Plus
B Junior LevelUp
A Senior
Starters 65€ 35€ 30€
A Senior LevelUp
B Senior
Movers 65€ 35€ 30€
B Senior LevelUp
C Senior
Flyers 65€ 35€ 30€
C Senior LevelUp
D Senior
A2 Key
for Schools
75€ 75€
D Senior LevelUp
E Senior
B1 Preliminary
for Schools
85€ 85€
E Senior LevelUp B2 First
for Schools
165€ 165€
Modular 1-3 C1 Advanced 175€ 175€
Modular 4-6 C2 Proficiency 185€ 185€ 100% στο 6ο module

Γιατί να επιλέξετε το πιστοποιητικό

Pre A1 StartersA1 MoversA2 Flyers

A2 Key for Schools

B1 Preliminary for Schools